Przedszkole nr 1

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 w Sokółce
ul. Wł. Sikorskiego 4
16-100 Sokółka

 Deklaracja dostępności
 
    Przedszkole nr 1 w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 1 w Sokółce oraz Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 1 w Sokółce.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019poz.848) z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:
* treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
* treści pochodzą z różnych źródeł,
* treści są dość obszerne oraz zostały zapisane w formie załączników,
* treści zostały utworzone przez inna instytucję, organizację,
* treści posiadają określona strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji
 Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W sytuacjach problemowych obejmujących obszar dostępności strony internetowej niezwłocznie prosimy o kontakt z osobą uprawnioną uwzględniając poniższe informacje:

osoba uprawniona do rozpatrywania uwag i wniosków: Barbara Dubrówko - Dyrektor 

adres e-mail:  przedszkolenr-1@wp.pl

numer telefonu: 85 711 20 96

Każda osoba ma prawo:

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie winno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

Sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem.
W sytuacji gdy, otrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy dana realizacja żądania będzie możliwa, zważając iż, termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z określonym żądaniem. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W sytuacji, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element pocztą bądź drogą elektroniczną na wskazany adres:
* podmiot publiczny: Przedszkole nr 1  w Sokółce
* adres: ul. Wł. Sikorskiego 4, 16-100 Sokółka
* adres e-mail: przedszkolenr-1@wp.pl
* numer telefonu (85) 711 20 96
Po wyczerpaniu powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( http:// www.rpo.gov.pl)


Dostępność architektoniczna

 
 
 
Brak dodanych wpisów