Przedszkole nr 1

PROGRAM "JESTEM EUROPEJCZYKIEM" rok szkolny 2011-2012 / 2012-2013

ponad 5 lat temu

PROGRAM  „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

autorka Agnieszka Aniśko


PROGRAM  „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

autorka Agnieszka Aniśko

                                                                    Cele  programu

                 Program  „Jestem  Europejczykiem”  został  skonstruowany  w  taki  sposób, aby  sprzyjać  osiągnięciu  przez  dzieci  takich  umiejętności  jak:  uczenie  się,  kreatywne  myślenie,  komunikowanie  się.  Program  powstał,  aby  wspomagać nauczycieli  pracujących  z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym.  Nadrzędnym   celem   programu   było  podjęcie  próby  zapoznania 

z  tematyką   europejską   już  w  przedszkolu.   Treści   programu  adresowane  są w głównej  mierze  do  dzieci  starszych.  

Cele  edukacyjne programu:

•   Budzenie  zainteresowania  dzieci   własną   miejscowością,   regionem,   państwem,

    w  którym  mieszka,

            •   Kształtowanie  umiejętności  dostrzegania  piękna  i  oryginalności  swojego regionu

                (ukształtowanie  krajobrazu,  elementy  folkloru),

            •   Odwiedzanie  miejsc  związanych  z  historią  i  tradycjami  swojej  miejscowości,

            •   Nabywanie  poczucia  przynależności  narodowej,

            •   Rozwijanie  zainteresowań   obyczajami,   historią,  kuchnią,   tradycjami,   językiem    

                 innych krajów europejskich.

            •   Nabywanie  poczucia  bycia  europejczykiem,

            •   Rozwijanie  przyjaznego  stosunku  dzieci  do  mieszkańców  innych krajów,

            •   Inspirowanie  i  wyzwalanie  potrzeby  twórczej ekspresji dzieci w wyrażaniu swoich   

                 przeżyć  w  odniesieniu  do  poznanych  twórców  literatury,  muzyki,   sztuki,

            •   Wykorzystanie    różnych    okazji    do    przeżywania     i   rozumienia         wartości

                 uniwersalnych:  dobro,   piękno,   prawda.

Procedury  osiągania  celów

Podstawowym założeniem prezentowanego programu jest rozwijanie zainteresowań  krajami Unii Europejskiej,  ich  kulturą,  tradycjami,  obyczajami,  językiem,  kuchnią.  Jednak najpierw  należało zapoznać dzieci z najbliższym środowiskiem : miastem  i okolicami, regionem, Polską. Wpajając   wiedzę   na   temat  krajów członkowskich Unii  Europejskiej   rozpoczęłam

od  zapoznania  dzieci  z  jej  symbolami,  flagą,   hymnem,   walutą,   paszportem europejskim,

a następnie z:

•   położeniem geograficznym  i symbolami wybranych krajów UE

•   charakterystycznymi  zabytkami i atrakcjami turystycznymi

•   wybranymi  zwrotami w językach Unii

•   tradycjami  i obyczajami wybranych państw

•   popularnymi zabawami  i tańcami ludowymi

•   baśniami , mitami i legendami dotyczącymi danego kraju

•   kuchnią -  przygotowanie i degustacja potraw.

Podstawową  formą  aktywności  dzieci  w  wieku przedszkolnym  jest zabawa.  Dlatego działalność dziecka  organizowane były tak , by bawiąc się zdobywało wiedzę.

Program ,,Jestem  Europejczykiem” był  realizowany   jako   rozszerzenie   treści  programu, był  też przydatny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w  czasie  imprez  okolicznościowych,  oraz  w czasie dodatkowych  zajęć.

Działania  szczegółowe:

W  roku  szkolnym  2011/2012  program  „Jestem  Europejczykiem”  został  wdrożony  we  wszystkich  grupach  wiekowych  i  rozłożony  na  2  lata. Program  składał  się                 z  bloków  tematycznych  dostosowanych  do  możliwości  rozwojowych  dzieci:

           •  Sokółka – moje  miasto;

           •  Jesteśmy  Polakami

           •  Mieszkamy w  Europie

           •  Unia  Europejska

           •  Wielka  Brytania

           •  Francja

           •  Włochy

           •  Finlandia

           •  Holandia

           •  Święto  Europy.

Realizując  program  stosowano  atrakcyjne  formy i metody  pracy  oparte na:

       - różnorodnych  zabawach

       - pokazie i obserwacji,

       - działaniu,

       - przekazie  słownym,

       - samodzielnym  doświadczeniu  dziecka,

       - swobodnej  aktywności  twórczej (drama, burza  mózgów, pytanie).

Do  realizacji  programu  włączyły  się  także  wszystkie  nauczycielki.

Co  jakiś  czas  w  każdej  grupie wiekowej  poświęcany  był  jeden  tydzień  na  zapoznanie       z  danym  krajem  europejskim. Przed  rozpoczęciem  realizacji  każdego  bloku  tematycznego  wraz z  dziećmi  zapewniałyśmy  materiały,  przygotowywałyśmy  dekorację  sali,  bogactwo    pomocy  dydaktycznych   i  materiałów  wykonanych  własnoręcznie.  Wspólnie z  innymi  nauczycielkami  przygotowałyśmy  dla  każdego  dziecka  „Paszport  Małego  Europejczyka”,  do  którego  wklejana  była  flaga  poznanego  państwa.  Utrwaleniu  zdobytej  wiedzy  służyła  także  gazetka  ścienna, która  powstawała  dzięki  materiałom  (mapy, pocztówki, zdjęcia, wydruki), jak  też  oglądanie albumów,  książek, czasopism i pamiątek  przynoszonych  przez  dzieci z domu.

Wiele  radości  przyniosło  wychowankom  poznawanie  nowych  zabaw  z  krajów  europejskich. Przełamywaniem  niechęci  dzieci  do  niektórych  produktów było  wprowadzanie  posiłków  z  danego  kraju  podczas  jego  omawiania.

Podsumowanie  zdobytych  wiadomości   na  temat  danego  państwa  odbywało  się  w  formie  uroczystości  przedszkolnej  organizowanej  dla  całego  przedszkola, zajęć  otwartych  dla  rodziców,  gdzie  nasi  wychowankowie  mogli  popisać  się  swoją  zdobytą  wiedzą                   i  pokazać  jak  wiele  radości  i zabawy  wywołują  u  nich  te  zajęcia. W  organizacji  tych  podsumowań  brały  udział  dzieci z  kółka  tanecznego i teatralnego:

 • „Polska – moja  ojczyzna”  2011/2012
 • „Wycieczka   po   Anglii,   Szkocji  i  Irlandii”   2011/2012  –   uroczystość 

z   udziałem  rodziców  prowadzona  wspólnie z koleżanką,

 • „Modny  poniedziałek w Paryżu” - 2011/2012
 • „Włochy – kraj  pizzy i makaronu”-  20111/2012
 • „ Finlandia – ojczyzna  Mikołaja” - 2012/2013
 • „Holandia – kraj wiatraków, tulipanów i chodaków” -  2012/2013 – uroczystość  z  udziałem    rodziców  prowadzona   wspólnie  z   koleżanką,
 • „Święto  Europy” – 2012/2013 – uroczystość  z  udziałem  rodziców  prowadzona  wspólnie  z  koleżanką.

Dzieci  chętnie  wzięły  udział  w  wykonywaniu  prac  na  ekspozycje  plastyczną  pt.  „Najciekawsze  budynki  świata”. Podsumowaniem  dziecięcych  wiadomości  był  konkurs  wewnątrz  przedszkolny między  grupami.

Uwieńczeniem  działań  wychowanków był  przygotowany  występ  teatralno – muzyczny         „Podróż  za  jedno  Euro” związany  z  świętem  Europy. 

Podczas realizacji programu:

 • dostarczono dzieciom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej:
 • poznanie położenia Europy na mapie świata i globusie,
 • zaznajomienie z wyglądem mapy politycznej Europy, wyszukiwanie na niej Polski,
 • poznanie znaczenia słów – Europejczyk i Unia Europejska oraz symboli Unii,
 • poznanie celu stworzenia wspólnoty państw, czyli Unii Europejskiej,
 • poznanie flagi unijnej i rozpoznawanie jej wśród innych,
 • poznanie  hymnu Unii,
 • zaznajomienie z walutą unijną — euro,
 • zaznajomienie z Syriuszem, unijną maskotką dzieci europejskich;
 • kształcono   szacunek  i tolerancję do przedstawicieli różnych narodów poprzez poznanie  wybranych państw członkowskich:
 • zaznajomienie z państwami Unii Europejskiej:  Anglia,  Włochy, Francja, Finlandia, Holandia,  Hiszpania,
 • wyszukiwanie  wymienionych  państw  na  mapie  politycznej  Europy,
 • poznanie flagi: angielskiej,  włoskiej,  francuskiej,  fińskiej,
 • poznanie wybranych zabytków charakterystycznych dla danego kraju,
 • zaznajomienie z językiem poznawanych państw poprzez słuchanie krótkich wierszyków i piosenek,
 • poznanie  zwrotów  powitania  i  pożegnania  w  języku  poznawanego  państwa,
 • zaznajomienie z wybranymi zabawami i tańcami poznawanych państw członkowskich,
 • poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznej wybranych państw,
 • poznawanie wybranych baśni i bajek Europy,
 • zaznajomienie z charakterystycznymi dla danego państwa potrawami                   i  przysmakami kulinarnymi,
 • zaznajomienie z krajobrazem, charakterystycznymi roślinami i zwierzętami;
 • kształcono  poczucie dumy z faktu przynależności do Unii Europejskiej  poprzez:
 • zorganizowanie kącika europejskiego i gromadzenie w nim różnych eksponatów i okazów,
 • wykonywanie prac plastycznych związanych tematycznie z Unią Europejską,
 • udział w różnorodnych zabawach ruchowych i tanecznych charakterystycznych dla danego kraju,
 • gromadzenie informacji o Unii Europejskiej i wybranych państwach unijnych    w formie albumów,
 • udział w obchodach Dnia Europy.