Przedszkole nr 1

PROGRAM "EDUKACJA FUNDAMENTALNA W PRZEDSZKOLU" rok szkolny 2013-2014

ponad 5 lat temu

PROGRAM

„EDUKACJA FUNDAMENTALNA W PRZEDSZKOLU”

realizatorki: Dyrektor Barbara Dubrówko, Barbara Antropik


PROGRAM

„EDUKACJA FUNDAMENTALNAW PRZEDSZKOLU”

realizatorki: Dyrektor Barbara Dubrówko, Barbara Antropik

OPIS PROGRAMU

            Program „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” powstał z myślą o stworzeniu   najbardziej   optymalnych   warunków  do   poznawania   przez   dziecko   świata   matematyczno-przyrodniczego oraz  rozwijania  w  nim  cech  przedsiębiorczości. Program został opracowany zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki, podstawą programów wychowania     przedszkolnego oraz wyposażony w innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój człowieka. Podstawą programu była ścisła i świadoma współpraca przedszkola z rodzicami. Celem „Edukacji Fundamentalnej w Przedszkolu” było odejście od stereotypowego  prowadzenia zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami na rzecz uatrakcyjnienia zajęć i zebrań w celu ułatwienia dzieciom osiągnięcia gotowości do podjęcia  nauki  szkolnej. Rola nauczyciela i rodzica polegała tu przede wszystkim na organizowaniu dzieciom zadań oraz kierowaniu ich działaniem, by zakończyły go sukcesem i zadowoleniem.

Głównym celem realizacji programu „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” było:

1. wspomaganie  dzieci w rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie czynności intelektualnych    potrzebnych im w codziennych  sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3.  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i  trudnych sytuacjach, tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4. rozwijanie  umiejętności  społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Program „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” miał na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych na  dziecko w domu  i przedszkolu. Dlatego też  przygotowano  poradnik  dla  rodziców  oraz  zestaw  gier i zabaw  dla dzieci  w  wieku  od  trzeciego  do  piątego  roku  życia  do wykorzystania przez  nauczycieli i rodziców podczas czasu wolnego w domu i pracy w przedszkolu. W programie przewidziano  możliwość korzystania z platformy dla rodziców i nauczycieli, dzięki której zarówno w domu jak i w przedszkolu będzie można  wykorzystywać  różne  sposoby  rozwiązań  metodycznych  oraz propozycji zabaw do realizacji i osiągania celów zawartych w podstawie programowej. Dzięki platformie można było również zdobyć najnowszą wiedzę dotyczącą możliwości rozwojowych dzieci, zamieszczać swoje efektywne i skuteczne pomysły na nauczanie i wychowanie dzieci oraz scenariusze rozwiązań metodycznych.