Przedszkole nr 1

PROJEKT "TWÓRCZE PRZEDSZKOLE"

ponad 3 lat temu

PROJEKT "TWÓRCZE PRZEDSZKOLE"

realizatorki: Edyta  Kondrat, Ewa Augustowska, Barbara  Andrukiewicz, Agnieszka  Aniśko, Monika Kułak, Katarzyna  Normantowicz, Wioleta Szczęsnowicz, Barbara Antropik


Podsumowanie projektu „Twórcze Przedszkole” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce

          Zakończyła się realizacja projektu pn. „Twórcze Przedszkole” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. W przedsięwzięciu wzięło udział 117 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego z Przedszkola nr 1 w Sokółce. Zrealizowano łącznie 72 godziny zajęć dodatkowych. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 72 tysięcy 900 złotych.

          W ciągu 21 miesięcy realizacji projektu dzieci rozwinęły kompetencje cyfrowe, matematyczne, kreatywność i współpracę w grupie oraz przedsiębiorczość i inicjatywność. Zorganizowano zajęcia pn. „Mały Programista”, „Akademia Małego Kucharza”, „Pomaluj mój świat” i „Klub Młodego Aktora”.

W październiku 2019 r. dzieci wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym do Opery i Filharmonii Podlaskiej na spektakl „Księga dżungli” połączony z warsztatami.

W listopadzie 2019 r. nauczycielki zatrudnione w przedszkolu wzięły udział w szkoleniu z rozwijania kompetencji matematycznych i otrzymały komplet materiałów szkoleniowych wraz z grą edukacyjną „Matematyczne rozgrywki”. Szkolenie poprowadziła Pani Joanna Wójcicka z Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju „Arkana” z Łodzi.

          Niewątpliwą wartością dodaną w projekcie jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu. Przedszkole wzbogaciło się między innymi o dwa zestawy interaktywne: projektor wraz z tablicą interaktywną, laptopy, zestawy robotów Ozobot wraz z akcesoriami, 18 dużych zestawów klocków LEGO, wiele materiałów i akcesoriów plastycznych, instrumenty muzyczne, mikrofony i kurtyny teatralne.

          Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie wyniosło 99 119,86 zł, a wkład własny Gminy Sokółka 6 450,00 zł. Łączna wartość projektu to 105 569,86 zł.

Regulamin rekrutacji w projekcie pn. "Twórcze przedszkole" nr RPPD.09.01.00-20-0362/19 tp.pdf

     ZAPROSZENIE

          Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zapraszają dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 1 w Sokółce do udziału w projekcie pn. „Twórcze Przedszkole” nr RPPD.09.01.00-20-0362/19, realizowanym w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje  kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: "Mały Programista", "Akademia Małego Kucharza", "Pomaluj mój świat" oraz "Klub Młodego Aktora" oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku których u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność.

Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 1 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli doskonalące kompetencje w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji matematycznych oraz postaw kreatywnych. Dzięki projektowi, w przyszłości przedszkolne mury opuszczą kreatywne i ciekawe świata dzieci.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć do dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, będące załącznikami do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
  3. Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.
  4. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.