Przedszkole nr 1

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 (dla rodziców/opiekunów prawnych)

           Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Przedszkole Nr 1 w Sokółce, którego przedstawicielem jest dyrektor przedszkola, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, zwany dalej administratorem.

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych dzieci: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona  i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz ich:  adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek wychowanka - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Telefon kontaktowy do administratora  (85) 711 20 96 

e- mail przedszkolenr-1@wp.pl

2. Dane osobowe dzieci przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i wychowania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Rodzice dzieci posiadają prawo do:

 a)  żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 b)  przenoszenia danych, 

 c)  wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym przetwarzaniem danych,

 d)  cofnięcia   zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  -  dotyczy   to  tylko  zgody    na udostępnianie  danych  wrażliwych,  jeżeli  wcześniej  taka zgoda została wyrażona.  Pozostałe dane  osobowe zwykłe  wychowanków  są  przetwarzane  w  wyniku  spełniania  obowiązku wynikającego  z przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

6. Dane osobowe dzieci nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres pobytu w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

       Przedszkole nr 1 w Sokółce oświadcza, że wszystkie dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. W stosunku do plików komputerowych używamy indywidualnych, złożonych haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i wyłącznie w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

         Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

w Przedszkolu Nr1 w Sokółce .pdf

Polityka monitoringu wizyjnego.pdf

Inspektor Danych Osobowych:  mgr Agnieszka Aniśko

Telefon kontaktowy: (85) 711 20 96 

e- mail: agnieszkaanisko@op.pl